شعر و ترجمه متن قطعهء Suffering a Sickening Death از آلبوم  Blades of despair اثری از Taarma :

Suffering a Sickening Death

as night kills the day
my darkest paranoia’s come to life

for death and suffering
lay in wait

complete failure of life
self inflicted hatred
bleeding in despair

Suffering a Sickening Death
needles to my soul

blessed by hypnotic convulsions
morbid moments defused in life

when distressed Winds begin howling
you shall depart
hold the cold hand of death
lead yourself to neverending failure

Suffer this Sickening Death
despairing last moments

رنج بردن از يک مرگ تهوع آور

هنگاميکه تاريکيه شب روشني روز را مي کشد
جنون تاريکي در من پيدا مي شود

براي مرگ و رنج کشيدن
در کمين نشسته اند

ويراني زندگي کامل مي شود
در حالي که دشمني را بر خود تحميل مي کند

از ياس خون جاري مي شود
رنج بردن از يک مرگ تهوع آور

همچون سوزن زدن بر روح من
خلصه ي از خواب مقدس

انفجار لحظه هاي شوم در زندگي
از کي درد شروعي بر لحظه ي ترسناک شده
تو بياد بروي
گرفتن دست سرد نشانهء مرگ است
راهنماي خود باش بري رسيدن به انتهاي رنج

تن به مرگ عذاب آور دادي
لحظه ياس آخرين لحظه است