در سالهای اخیر در بین تــحولات عظــیمی که در ایران اتفاق افتاد  گروه های مخــتلفی برای بـزرگ شدن بعـضی افراد بدون اندکی دانش و آگاهی تشــکیل شد, در این میان Aras  و Murkmyth  با تاسـیس گروهـی قدرتــمند بنام Daamoon جــــــواب تـــــمامی این دوگانگــی ها و ابــهامت را داد . اتــــحاد دو گـروه بـزرگ در ایـران , Sorg Innkallelse و Aras  تشــکیل گـــروهی با آرمــــان های نــــو ، وضـع را عــوض کرد . Daamoon در ســــال 2006 (1384) کار خــــود را با Gates Of Confusion آغاز کرد . Daamoon بنابه گفته اعضا گروه نام آلبوم ، نام جنگلی در شما ایران است که بدلیل انـــبوهی رویـــش گــیاهان ، نور از تابــش به زمین باز مانده ، اگر چه حقـــیقتی دیگر  پنـــهان مانده . این گروه با قالب اصـــلی Black Metal و گــــرایش Depressive ایجاد شد و با اولـــین آلـــبوم خود قـــدرت و خــلاقیت خود را در هـــمهء جوانب به رخ دیگرا گروه ها کشـــید ، زیــبایی در بیشتر آثـار Daamoon از ابـــتدا تا حـال دیده می شود . Murkmyth نوازنده گیتار و خواننـده و گــروه بوده که با سرایندگی اشعار به Aras را که نقـش بیس ، درامز ( برنامه ) ، گیتار را بر عــهده داشت  ، هــمراهی مــی کرد. آهنگسازی آلبوم های دامون بطور مشترک صورت گرفته است .  دومین آلبومDaamoon با نام Infernal Lights در ابتدای سال 2007 منتشر شد ، که اثـــر بیاد ماندنی  Xenophobia  (بـــیم از بیگانه ) مــحصول این آلــبوم بود .Murkmyth از این آلبوم به بعد به نواختن باس نیز پرداخت .  با گذشت زمان و منتشر شدن آلبوم سوم با نام The End Of Groan’s Accouchement نام Daamoon به رسمیت شناخته و بر سر زبان ها افتاد و باز هم سخن از زیبایی آثارش نکته ای بود که توجه دوستان را جلب کرده بود . پس از برسمیت شناخته شدن Daamoon اثری دیگر منتشر شد و Daamoon را جاودانه کرد … آلبوم Nest of Death و آوازهء Murkmyth و Aras  که بار دیگر با حضورشان در کنار هم و این همپیمانی منجر به خلق آثاری همچون فصل تبر و Foggy Nightmare ( کابوس مه آلود ) و … که بلک متال ایران را از خواب عمیق چند ساله بیرون آورد . بی صبرانه در انتظار آثار جدید از Daamoon و آثار زیبایش که نام ایران را به سوی قدرت می کشاند هستیم .

Band: Daamoon (Iran)
Album: Nest of Death
Year: 2007

1. Tears of Ocean
2. Grieved Moon
3. Fasle Tabar
4. Foggy Nightmare
5. Trust the Razor
6. Elegy


راه پــــــــــــایان یـــافــــــــــــت
ســــــبزینـــــــــــه خشــــــــکید
مــــــرداب ها روئــــــــــــــــیدند
فـــــــــــــــصل تـــبر آغـــاز شـد
رگ ها برای تیـغ ترانه سرودند
خون در اعـماق دهلیز خشـکید
مـــــــــــاه آواره شــــــــــــــــــد
شـــــــــب پوســـــــــــــــــــــــید
ســـــــکوت نـــور را شـــــکست
و تاریـــــــکی ســـــــــــــــکوت را
دور خـواهـــــــــم شـــــــــــــــــــد
از فــــــــــــــــــــــــــــــــراز جــــهان
در اعمـــــــاق هـــــیچ کــــــــــــــــجا
دنــــــیایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی از
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرت

درود بر روح بزرگ Murkmyth