دسته: شعر

شعر و ترجــــمه قطعه Invite To Gethsemane  از ارس

شعر و ترجــــمه قطعه Invite To Gethsemane  کـه یــــــکی از آثــــــــار منحصــــر فـــرد ارس از آلبوم Depressive Rebellion :

Invite To Gethsemane

Dance withe death
in bloody chess
with dead king
and feel the end
breath in disgrace
in deadly colors
vague loveliness
and feel the poison
advent like Jesus

In marsh of universe
to meet the traitors
and feel the torments
ask the swords
in whose bosom they were stabbed
ask the nails
in whose hands they were studded
ask the flames
who they have burnt

Ask the Gods
how they were silent
ask the Gods
how they tortured us
ask the Gods
how they were unseen
ask the Gods
how they descended
and alas! those souls which were burnt by fire

دعوت به جتسیمانی (خیانتگاه عیسی)

با مرگ برقص
در شطرنجی خونین
با شاهی مرده
و پایان را احساس کن
نفس بکش در خفقان
با رنگهای کشنده
و دلربایی نامفهوم
و زهر را احساس کن
ظهور کن همچون عیسی

در لجن زار زندگی
برای دیدن خیانتکاران
و شکنجه را احساس کن
از شمشیرها بپرس
آغوش چه کسانی را زخمی کردند
از میخها بپرس
دستهای چه کسانی را تزیین کردند
از شعله ها بپرس
چه کسانی را سوزاندند

از خدایان بپرس
چگونه سکوت کردند
از خدایان بپرس
چگونه مارا شکنجه کردند
از خدایان بپرس
چگونه نادیده گرفتند
از خدایان بپرس
چگونه سقوط کردند
و دریغا آنهمه جان که به آتش سوختند


متن قطعه Suffering a Sickening Death از Taarma

شعر و ترجمه متن قطعهء Suffering a Sickening Death از آلبوم  Blades of despair اثری از Taarma :

Suffering a Sickening Death

as night kills the day
my darkest paranoia’s come to life

for death and suffering
lay in wait

complete failure of life
self inflicted hatred
bleeding in despair

Suffering a Sickening Death
needles to my soul

blessed by hypnotic convulsions
morbid moments defused in life

when distressed Winds begin howling
you shall depart
hold the cold hand of death
lead yourself to neverending failure

Suffer this Sickening Death
despairing last moments

رنج بردن از يک مرگ تهوع آور

هنگاميکه تاريکيه شب روشني روز را مي کشد
جنون تاريکي در من پيدا مي شود

براي مرگ و رنج کشيدن
در کمين نشسته اند

ويراني زندگي کامل مي شود
در حالي که دشمني را بر خود تحميل مي کند

از ياس خون جاري مي شود
رنج بردن از يک مرگ تهوع آور

همچون سوزن زدن بر روح من
خلصه ي از خواب مقدس

انفجار لحظه هاي شوم در زندگي
از کي درد شروعي بر لحظه ي ترسناک شده
تو بياد بروي
گرفتن دست سرد نشانهء مرگ است
راهنماي خود باش بري رسيدن به انتهاي رنج

تن به مرگ عذاب آور دادي
لحظه ياس آخرين لحظه است